Photo by Tim Mossholder on Unsplash

2021 yılı ile birlikte düzenli blog yazma kararı almanın heyecanını yaşıyorum. Öncesinde birçok kez blog tutma girişiminde bulunduysam da maalesef hiçbiri uzun soluklu olmadı. Hatta bu blog postunu yazmak için medium paneline girdiğimde görmüş olduğum manzara, hemen altta görebileceğiniz görsel, beni oldukça şaşırttı. 🧐

Mücahit Nezir

Software Engineer, Entrepreneur, ❤️ Open Source

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store